Επικίνδυνη άγνοια και ανικανότητα της Κυβέρνησης καταδεικνύουν οι συνεχείς παλινωδίες της για τις εφαρμοστικές αποφάσεις των οικολογικών σχημάτων του ΟΣΔΕ 2023

Η εφαρμογή των Οικολογικών Σχημάτων ξεκίνησε από 1/1/2023 αλλά, δυστυχώς, εξ’ αρχής ο σχεδιασμός τους αποδείχθηκε ανεπαρκής. Ως ΣΥΡΙΖΑ –Π.Σ επανειλημμένως το το νίσαμε και καθ’ όλη τη διάρκεια της έως σήμερα εφαρμογής τους αναδείξαμε τις αδυναμίες αλλά και τα προβληματικά τους σημεία. Παρόλο που επισημάναμε τόσο το ενδεχόμενο αδυ ναμίας κατανόησης και ορθής επιλογής για την εφαρμογή του καταλληλότερου οικολογικού σχήματος από τους γεωργούς όσο και την πιθανότητα δυσχέρειας ολοκλήρωσης των ελέγ χων από τον διοικητικό μηχανισμό, μαζί με όλες τις συνακόλουθες δυσμενείς επιπτώσεις και συνέπειες για την πληρωμή τους, οι επισημάνσεις μας αγνοήθηκαν παντελώς από την Κυ βέρνηση. 

Οι εφαρμοστικές αποφάσεις δημοσιεύθηκαν καθυστερημένα και προβλέπονταν με την  Υ.Α. 2207/2023 (ΦΕΚ 3941/Β/17-6-2023) ο Καθορισμός θεσμικού πλαισίου εφαρμογής των παρεμβάσεων του άρθρου 31 «Προγράμματα για το κλίμα, το περιβάλλον και την καλή διαβί ωση των ζώων» του Καν. (ΕΕ) 2021/2115, οικολογικά προγράμματα (ecoschemes) Π1-31.1, Π1-31.2, Π1-31.5 και Π1-31.6 του Στρατηγικού Σχεδίου (ΣΣ) Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) της Ελλάδας 2023-2027. 

Ακολούθησε η 1η τροποποίηση της ανωτέρω απόφασης (ΦΕΚ Β’ 5022/09-08-2023) και η 2η τροποποίηση της (ΦΕΚ Β’ 6970/11-12-2023), στις οποίες περιγράφονται οι ασυμβα τότητες μεταξύ των οικολογικών προγραμμάτων (ecoschemes) του ΣΣ ΚΑΠ και των οικολο γικών προγραμμάτων και των δράσεων του Υπομέτρου 10.1., προκειμένου οι δικαιούχοι να ολοκληρώσουν την υποβολή των αιτήσεων τους και να αποφευχθεί η απώλεια των δικαιού μενων ενισχύσεων τους.

Η 2η τροποποίηση της 1606/9-6-2023 (Υ.Α 4403/2023 – ΦΕΚ Β’ 6970/11-12-2023) α φορούσε την Παρέμβαση Π1-31.5 «Βελτίωση αγροδασικών οικοσυστημάτων, πλούσιων σε στοιχεία του τοπίου» και προέβλεπε το μέγιστο ύψος ενίσχυσης των δικαιούχων να ανέρχεται στα 100 €/ εκτάριο και μπορούσε να εφαρμοσθεί από όλους τους κτηνοτρόφους. 

Αιφνιδιαστικά, στις 19 Φεβρουαρίου 2024 (ΦΕΚ Β’ 1137/19-02-2024), ακολούθησε 3η τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1606/9-6-2023 απόφασης με νέες αλλαγές στις ασυμβατότητες των Οικολογικών Σχημάτων που αναιρούν την προηγούμενη απόφαση ενίσχυσης της Πα ρέμβασης Π1-31.5 «Βελτίωση αγροδασικών οικοσυστημάτων, πλούσιων σε στοιχεία του το πίου» αποκλείοντας τους έως τότε δικαιούχους κτηνοτρόφους που συμμετάσχουν στο Οικο λογικό Σχήμα 9 της βιολογικής κτηνοτροφίας και άμεση συνέπεια την απώλεια ποσού των δικαιούμενων ενισχύσεων τους. 

Επειδή πλέον, σύμφωνα με τη νέα ΚΑΠ, οι ενισχύσεις των δικαιούχων συνδέονται με  ένα πιο ισχυρό σύνολο υποχρεωτικών απαιτήσεων, με σαφή περιβαλλοντικό προσανατολι σμό και διαφοροποιείται ο τρόπος πληρωμής της ενιαίας ενίσχυσης. 

Επειδή ο πρόχειρος σχεδιασμός των Οικολογικών Σχημάτων που έγινε από την Κυ βέρνηση καθιστά ανέφικτη την εφαρμογή τους ειδικά για τους κτηνοτρόφους. 

Επειδή η Κυβέρνηση αναίτια και αιφνιδιαστικά αποφάσισε αλλαγές στις ασυμβατότη τες των Οικολογικών Σχημάτων της προηγούμενης χρονιάς, τα οποία οι κτηνοτρόφοι έχουν  ήδη εφαρμόσει. 

Επειδή οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται σε μεγάλη αναστάτωση από την ανατροπή του οι κονομικού τους προγραμματισμού και της αυξημένης πιθανότητας μεγάλων οικονομικών α πωλειών των δικαιούμενων ενισχύσεων τους. 

Επειδή η κτηνοτροφία διανύει την πιο δύσκολη και μεταβατική της φάση και οι κτηνο τρόφοι έχουν αδικηθεί από το νέο πλαίσιο άμεσων ενισχύσεων. 

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός: 

Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να αποκατασταθεί η αδικία έναντι των έως πρότινος δικαιούχων κτηνοτρόφων της ενίσχυσης από τη συμμετοχή τους στην Παρέμβασης Π1-31.5 «Βελτίωση αγροδασικών οικοσυστημάτων, πλούσιων σε στοιχεία του τοπίου» ώστε να λάβουν κανονικά το προβλεπόμενο ύψος της ενίσχυ σης; 

Scroll to Top