Απόλυτο φιάσκο το μέτρο δωρεάν αντικατάστασης ζωικού κεφαλαίου και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων – Άμεση τροποποίηση

«Δώρο-άδωρο» αποδεικνύεται το πολυδιαφημιζόμενο από την Κυβέρνηση σχέδιο για δωρεάν αντικατάσταση του απολεσθέντος ζωικού κεφαλαίου και δωρεάν ανακατασκευή των σταβλικών εγκαταστάσεων των κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων που υπέστησαν ζημιές από τις θεομηνίες του φθινοπώρου και τις μεγάλες πυρκαγιές του καλοκαιριού, για το οποίο μάλιστα οι αρμόδιες αρχές διαβεβαίωναν τους πληττόμενους ότι «ο κτηνοτρόφος δεν θα πληρώσει ούτε ένα ευρώ για την αντικατάσταση του ζωικού του κεφαλαίου». 

Το ΥπΑΑΤ για την αντιμετώπιση και αποκατάσταση αυτών των καταστροφών αποφάσισε την ενεργοποίηση του Υπομέτρου 5.2, ύψους 45 εκατ. ευρώ του οποίου η προκήρυξή του έγινε στις 04-03-2024 με οριζόμενη ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων την 5η Μαρτίου 2024 και λήξη την 30η Απριλίου 2024. Σύμφωνα με την πρόσκληση «Το καθεστώς ενισχύσεων «Επενδύσεις αποκατάστασης ζημιών» στόχο έχει να στηρίξει την οικονομία των παραγωγών, οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν τις δαπάνες επανόρθωσης των ζημιών, που προκλήθηκαν στη γεωργία και κτηνοτροφία από φυσικές καταστροφές και δυσμενή καιρικά φαινόμενα ή κλιματικά γεγονότα, και να συνεχίσουν ομαλά την παραγωγική τους δραστηριότητα». 

Το πλαίσιο εφαρμογής του Υπομέτρου 5.2 καθορίστηκε με την Υ.Α 1874/2024 ΦΕΚ 1187/Β/19-02-2024 όπου σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 3 «Η ενίσχυση χορηγείται στο δικαιούχο απολογιστικά με τη μορφή επιδότησης κεφαλαίου και το ύψος της υπολογίζεται με βάση τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες που έχουν εξοφληθεί και κρίνονται επιλέξιμες, μετά το διοικητικό έλεγχο της αίτησης πληρωμής και τα ποσοστά ενίσχυσης του άρθρου 9». 

Δεδομένου ότι πρέπει να προηγηθεί η εξόφληση των συνολικών δαπανών και κατόπιν να πραγματοποιείται η καταβολή της ενίσχυσης στους κτηνοτρόφους, οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να καταστούν δικαιούχοι, υποχρεούνται να διαθέσουν ίδια κεφάλαια τόσο για την αγορά του ζωικού κεφαλαίου όσο και για την κατασκευή των απαραίτητων σταβλικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού. 

Είναι προφανές, ότι η πλειονότητα των πληττόμενων κτηνοτρόφων δεν διαθέτει επ’ ουδενί τα εν λόγω απαιτούμενα κεφάλαια ούτε έχει τη δυνατότητα να στραφεί στη δανειοδότηση των τραπεζών, καθώς έχουν απολέσει πλήρως τα περιουσιακά τους στοιχεία και είναι ανέφικτη η υποθήκευση τους.

Επιπλέον στα δικαιολογητικά που υποβάλλονται για την τεκμηρίωση της επιλεξιμότητας του υποψήφιου απαιτείται «Πρόσφατη βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ κατά την οριστικοποίηση της αίτησης στήριξης» καθώς και «Πρόσφατη βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας». 

Η ολοκληρωτική οικονομική καταστροφή όμως που υπέστησαν οι πληττόμενοι κτηνοτρόφοι, έχει προκαλέσει πλήθος φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων τις οποίες αδυνατούν να διεκπεραιώσουν εμπρόθεσμα. Ως επακόλουθο προκύπτει αδυναμία έκδοσης των βεβαιώσεων ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας τους με άμεση συνέπεια τον οριστικό αποκλεισμό συμμετοχής τους στο Υπομέτρο 5.2.  

Επειδή είναι βιβλικές οι καταστροφές που έχουν υποστεί οι πληττόμενοι κτηνοτρόφοι και αδυνατούν πλέον να εξασκήσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα.

Επειδή η παύση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας έχει προκαλέσει την οριστική διακοπή εισροής εισοδήματος τους και η οικονομική τους κατάσταση επιδεινώνεται συνεχώς. 

Επειδή η κτηνοτροφική δραστηριότητα βρίσκεται πλέον σε πλήρη αναστολή και η επανέναρξή της χωρίς προηγούμενη οικονομική ενίσχυση καθίσταται αδύνατη.

Επειδή είναι επιτακτική ανάγκη η αποκατάσταση του ζωικού κεφαλαίου και όλων των προϋπαρχόντων υποδομών για την επανέναρξη της κτηνοτροφικής δραστηριότητας των πληττόμενων . 

Επειδή οι πληττόμενοι κτηνοτρόφοι αδυνατούν να καλύψουν οικονομικά τη δαπάνη αντικατάστασης του ζωικού κεφαλαίου, των υποδομών και του εξοπλισμού που απαιτούνται για την συνέχιση της κτηνοτροφικής τους δραστηριότητας. 

Επειδή δεν λήφθηκε καμία μέριμνα για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης των πληττόμενων κτηνοτρόφων. 

Επειδή η έλλειψη ρευστότητας των κτηνοτρόφων καθιστά ανέφικτη την υλοποίηση του Υπομέτρου 5.2. 

Επειδή για την επιτυχή υλοποίηση του Υπομέτρου 5.2 απαιτείται άμεση τροποποίηση και ρεαλιστική προσαρμογή του πλαισίου εφαρμογής του προκειμένου να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες και δυνατότητες των πληττόμενων κτηνοτρόφων.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός: 

Σε ποιες τροποποιήσεις των όρων και προϋποθέσεων του Υπομέτρου 5.2 προτίθεται να προβεί προκειμένου να δοθεί πραγματικά και ουσιαστικά η  δυνατότητα στους πληττόμενους κτηνοτρόφους για ανασύσταση και  επαναλειτουργία της κτηνοτροφικής τους δραστηριότητας;

Scroll to Top