Καταγγελίες για τους πίνακες αναμοριοδότησης υποψηφίων Ιατρών

Η Γραμματεία Συμβουλίων Κρίσης και Επιλογής Ιατρών των Υγειονομικών  Περιφερειών ανά την Ελλάδα είναι υπεύθυνη για τους πίνακες μοριοδότησης και  αναμοριοδότησης των υποψήφιων ιατρών ανά ειδικότητα. 

Υπάρχει ικανός αριθμός συγκεκριμένων περιπτώσεων υποψηφίων που έχουν  καταγγείλει τον τρόπο που έχουν συσταθεί οι πίνακες συγκεντρωτικής και αναλυτικής  αναμοριοδότησης υποψηφίων και που έχουν ως συνέπεια να βρεθούν εκτός πινάκων  ιατροί με περισσότερα μόρια και εντός πινάκων ιατροί με ψευδείς δηλώσεις.  

Εντύπωση δημιουργεί ότι ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας κ. Κοντοζαμάνης με την από Αριθ. Πρωτ. Υπουργείου Υγείας Γ4α/Γ.Π.77819/2019, Αριθ. Πρωτ. παραλαβής 1η  κ 2η ΥΠΕ Γραμματεία Κοινών Συμβουλίων Κρίσης 446, 23.06.2020 Υπουργική του  Απόφαση προς το Συμβούλιο Κρίσης της 1ης ΥΠΕ και 2ης ΥΠΕ έδινε εντολή σε αυτό να  επαναλάβει “νόμιμα αυτή τη φορά” την προγενέστερη χρονικά κρίση θέσεων  Χειρουργών Θώρακος. Η απόφαση αυτή του κ. Κοντοζαμάνη από τον Ιούνιο του 2020  δεν έχει ακόμα εκτελεστεί. Απεναντίας όχι απλά δεν έγινε επαναπραγματοποίηση της  παλαιάς κρίσης αλλά πραγματοποιήθηκε καινούργια κρίση με αμφίβολα και αυτήν την  φορά αποτελέσματα.  

Αναρωτιέται λοιπόν κανείς αν έχουν τηρηθεί όλες οι νόμιμες διαδικασίες, αν έχουν  μοριοδοτηθεί με τον σωστό και νόμιμο τρόπο οι υποψήφιοι ιατροί και αν έχουν  αποκλειστεί οι υποψήφιοι που δεν τηρούσαν τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία  δικαιολογητικά.  

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός: 

1. Έχουν περιέλθει εις γνώση του καταγγελίες υποψήφιων ιατρών που  αφορούν την λανθασμένη μοριοδότηση ή αναμοριοδότηση τους;

2. Θα προχωρήσει σε έρευνα για την νομιμότητα ή μη των διαδικασιών σύστασης των πινάκων μοριοδότησης και αναμοριοδότησης των  υποψήφιων ιατρών;

3. Θα τηρηθεί η Υπουργική απόφαση Υπουργείου Υγείας Γ4α/Γ.Π.77819/2019 με  την οποία ζητείται να επαναληφθεί η κρίση υποψήφιων ιατρών συγκεκριμένων ειδικοτήτων; 

Scroll to Top