Mε το νέο νόμο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς δημιουργούνται μεγάλα προβλήματα στην προσβασιμότητα των ατόμων με βλάβη στην όραση που συνοδεύονται από σκύλους οδηγούς

Αυξάνονται οι περιπτώσεις ατόμων με βλάβη στην όραση που, μετά την ψήφιση και  εφαρμογή του νέου πλαισίου για την ευζωία των ζώων συντροφιάς, εμποδίζονται να  εισέλθουν σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους συνοδευόμενα από τους σκύλους οδηγούς  τους 

Διότι, στο άρθρο 21 του νέου νόμου 4830/21 για την ευζωία των ζώων συντροφιάς ορίζεται  ότι: «Οι σκύλοι βοήθειας και τα ζώα θεραπείας μπορούν να εισέρχονται όπου επιτρέπεται η  είσοδος των ατόμων τα οποία συνοδεύουν, συμπεριλαμβανομένων εστιατορίων,  ξενοδοχείων, νοσοκομείων, σχολείων, δημόσιων υπηρεσιών, αθλητικών εγκαταστάσεων και  εκκλησιών, εφόσον το επιτρέπουν το μέγεθος και τα ειδικά χαρακτηριστικά τους. Το  άτομο το οποίο δέχεται τις υπηρεσίες του ζώου φέρει τα απαραίτητα πιστοποιητικά που  αποδεικνύουν ότι το ζώο είναι σκύλος βοήθειας ή ζώο θεραπείας και τα επιδεικνύει, εφόσον  του ζητηθεί, από τους υπευθύνους των χώρων στους οποίους δεν επιτρέπεται κατά κανόνα  η είσοδος σε ζώα συντροφιάς»  

Μέχρι την ψήφιση αυτού του νόμου, η βασική ισχύουσα νομοθεσία ήταν ο νόμος 3868/10  (άρ. 16), όπως τροποποιήθηκε από το νόμο του 4238/14, που αναφερόταν αποκλειστικά σε  σκύλους οδηγούς τυφλών και σκύλους βοηθούς ατόμων με άλλες αναπηρίες (ΑμεΑ) και  όριζε ότι: «α) Κάθε τυφλός ή άτομο με αναπηρία δικαιούται να συνοδεύεται από σκύλο  βοηθείας κατά την επίσκεψή του σε δημόσιες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, την πρόσβαση  και παραμονή του σε δημόσιους χώρους ή χώρους συνάθροισης κοινού και τη  χρησιμοποίηση των μέσων μαζικής μεταφοράς. β) Κάθε τυφλός ή άτομο με αναπηρία  δικαιούται να συνοδεύεται από σκύλο βοηθείας κατά την επίσκεψή του σε ιδιωτικές  εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, λαμβάνοντας υπ’ όψιν των περιορισμών που τίθενται με την  υπ’ αριθμό Υ1γ/Γ.Π./οικ.94643 απόφαση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής  Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 1384 Β’/3.8.2007) και γ) Οι ανωτέρω διατάξεις υπερισχύουν κάθε  αντίθετης διάταξης του κανονισμού που αφορά την κατοχή ζώων.  

Η αναφερόμενη στο νόμο απόφαση Υ1γ/Γ.Π./οικ.94643 ανέφερε ότι: «Κατ’ εξαίρεση  επιτρέπεται η είσοδος σκύλων, οδηγών τυφλών ατόμων, και γενικότερα σκύλων που  συντροφεύουν άτομα με ειδικές ανάγκες, σε αίθουσες πελατών των καταστημάτων  τροφίμων ή ποτών εφόσον τα εν λόγω ζώα πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που  διασφαλίζουν την Δημόσια υγεία και την ασφάλεια των θαμώνων και εφόσον υπάρχουν  απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία τόσο για το άτομο χρήστη όσο και για το ζώο». 

Σε ισχύ ήταν ακόμη το άρ. 33 του ν. 4238/14 που όριζε ότι «Σε προγράμματα και δράσεις  πρόληψης, θεραπείας και αποκατάστασης προβλημάτων σωματικής, ψυχικής και νοητικής  υγείας, σε επίπεδο παροχής Π.Φ.Υ., δύναται να αξιοποιούνται ζώα συντροφιάς και  κατοικίδια ζώα, καθώς και σκύλοι βοηθείας» καθώς και το άρθρο 10 του ν. 4039/12, όπως  τροποποιήθηκε με το ν. 4235/14, που όριζε ότι: «Οι σκύλοι βοήθειας, εφόσον φέρουν λουρί  χειρισμού, μπορούν να μεταφέρονται στα μέσα μεταφοράς, χωρίς κλουβί μεταφοράς και  χωρίς φίμωτρο, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους». 

Επίσης, ενώ στην μέχρι πρότινος ισχύουσα νομοθεσία τα ζώα που εκπαιδεύονται για να  γίνουν οδηγοί ατόμων με βλάβη όρασης συμπεριλαμβανόταν στις διατάξεις ελεύθερης  πρόσβασης σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, στον παρόντα νόμο δεν περιλαμβάνεται  αυτή η διευκρίνιση.  

Ο νέος νόμος αναφέρεται σε ζώα βοήθειας και θεραπείας εν γένει, η γενικότητα όμως της  φράσης: «…εφόσον το επιτρέπουν το μέγεθος και τα ειδικά χαρακτηριστικά των ζώων»  δημιουργεί πρόβλημα, ειδικά για τους σκύλους οδηγούς ατόμων με βλάβη στην όραση οι  οποίοι γενικά είναι μεγαλόσωμα ζώα και αφήνει στη διακριτική ευχέρεια του ιδιοκτήτη ή του  επόπτη μιας ιδιωτικής ή δημόσιας εγκατάστασης να δεχθεί ή όχι το σκύλο, που για τον  άνθρωπο με προβλήματα όρασης υποκαθιστά την αίσθηση της όρασης.  

Επειδή η γενικότητα της έκφρασης στο άρθρο 21 του ν. 4830/21 ότι οι σκύλοι βοήθειας και  τα ζώα θεραπείας μπορούν να εισέρχονται όπου επιτρέπεται η είσοδος των ατόμων τα οποία  συνοδεύουν εφόσον το επιτρέπουν το μέγεθος και τα ειδικά χαρακτηριστικά τους δημιουργεί  προβλήματα στα άτομα με βλάβη στην όραση, 

Επειδή η ασάφεια της συγκεκριμένης διάταξης επιτρέπει σε ιδιοκτήτες ή επόπτες δημόσιων  και ιδιωτικών χώρων συγκέντρωσης κοινού να εμποδίζουν τα άτομα με βλάβη στην όραση  που συνοδεύονται από σκύλο οδηγό να εισέλθουν στο χώρο με το ζώο τους,  

Επειδή ήδη υπάρχουν καταγγελίες ότι άτομα με βλάβη στην όραση έχουν τέτοια  προβλήματα και δεν μπορούν να επικαλεστούν σαφή νομική διάταξη  

Επειδή ο νέος νόμος, αντί να λύσει προβλήματα, αντιφάσεις και ασάφειες της  προϋπάρχουσας νομοθεσίας και να βελτιώσει τη ζωή των πολιτών, την επιδεινώνει, 

Ερωτάται ο αρμόδιος κ. Υπουργός

1. Θα εκδώσει διευκρινιστική εγκύκλιο που θα ορίζει σαφώς ότι οι σκύλοι  βοήθειας (οδηγοί) ατόμων με βλάβη στην όραση θα μπορούν να εισέρχονται  σε δημόσιους χώρους, χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος και χώρους  συνάθροισης κοινού, δημόσιους ή ιδιωτικούς, ανεξαρτήτως της φυλής του  μεγέθους και των χαρακτηριστικών τους;  

2. Θα περιλάβει στην εγκύκλιο αυτή ότι υπό εκπαίδευση σκύλοι βοήθειας  (οδηγοί) ατόμων με βλάβη όρασης θα επιτρέπεται να συνοδεύουν τους  χρήστες τους σε όλους τους χώρους όπου επιτρέπεται η είσοδος των ήδη  εκπαιδευμένων προς τον σκοπό αυτόν ζώων;  

3. Θα προβλέψει αυτεπάγγελτα πρόστιμα για όσους ιδιοκτήτες ή επόπτες  δημόσιων ή ιδιωτικών χώρων εμποδίζουν τα άτομα με βλάβη στην όραση που  συνοδεύονται από σκύλο οδηγό να εισέλθουν στους χώρους αυτούς;

Scroll to Top