Άμεση λειτουργία της Τοπικής Μονάδας Υγείας (ΤoΜΥ) Λιβαδειάς

Η πανδημία του COVID-19 και η συνακόλουθη παγκόσμια υγειονομική κρίση  επιβεβαίωσαν εκ νέου τον ρόλο της δημόσιας υγείας ως κρίσιμου συλλογικού δικαιώματος και κοινού αγαθού, ως βασικής προϋπόθεσης του πολιτισμού.  Επομένως, η διαρκής βελτίωση των δομών που διαθέτει και των υπηρεσιών που παρέχει αποτελεί ύψιστο καθήκον της εκάστοτε Κυβέρνησης.    

Δεδομένου ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας οφείλει να αποτελεί την βάση της δημόσιας υγείας, η δημιουργία ενός δικτύου αξιόπιστων σχετικών δομών  συνιστά προτεραιότητα για κάθε δημόσιο σύστημα υγείας. Στην χώρα μας, κατά  την διάρκεια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε η  μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στον χώρο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, με  την ψήφιση του ν.4486/2017 και την ίδρυση των Τοπικών Μονάδων Υγείας  (ΤoΜΥ) ως νέων αποκεντρωμένων δομών. Αποστολή τους είναι η παροχή  εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, η πρόληψη, η προαγωγή της υγείας, η  οικογενειακή ιατρική, η παρέμβαση σε επίπεδο κοινότητας και η κατ’ οίκον  φροντίδα. Ουσιαστικά προωθεί και ολοκληρώνει την μεταρρύθμιση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, με προτεραιότητα στα αστικά κέντρα και σε  περιοχές με χαμηλούς κοινωνικό-οικονομικούς δείκτες και μεγάλες  υγειονομικές ανισότητες. 

Ωστόσο, η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία από την πρώτη στιγμή  της ανάληψης των καθηκόντων της παρουσίασε σημάδια δυσανεξίας απέναντι  στον δημόσιο χαρακτήρα της υγείας, έχει δείξει πως επιθυμεί την υπονόμευση  της συγκεκριμένης μεταρρύθμισης, ενώ τα μέλη της σε διάφορες δημόσιες  τοποθετήσεις τους για τις ΤoΜΥ έχουν κάνει λόγο για «αχρείαστες» και  «κρατικιστικές» δομές. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της πολιτικής αποτελεί η ΤoΜΥ Λιβαδειάς,  η οποία ιδρύθηκε το 2019, αλλά δεν λειτούργησε ποτέ με ευθύνη της  Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα, με την υπ’ αρίθμ. 45009 (ΑΔΑ: 6ΒΝΣ469Η2Γ-Γ0Μ) Απόφαση1του Διοικητή της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας  Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, κ. Νέστορα Αντωνίου, στις 12/06/2019,  εγκρίθηκε η σκοπιμότητα μίσθωσης ακινήτου στην οδό Στρατηγού Ιωάννου 19  στη Λιβαδειά, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 35830/10-5-2019 προσφορά,  διάρκειας τριών (3) χρόνων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Π.Δ.  715/79 (ΦΕΚ 212/10-09-1979). 

Έκτοτε, το κτήριο προσαρμόστηκε στις προδιαγραφές της προκήρυξης και ο  ιδιοκτήτης υπεβλήθη σε μεγάλες δαπάνες. Ενώ, όμως, έγινε αυτοψία από την  τεχνική υπηρεσία της 5ης ΥΠΕ, δεν υπεγράφη η σύμβαση ενοικίασης, με  αποτέλεσμα ο ιδιοκτήτης του ακινήτου να διεκδικεί με αγωγές τις εν λόγω  δαπάνες.  

Τέλος, η μη εφαρμογή της σχετικής Απόφασης από την Κυβέρνηση έχει ως  αποτέλεσμα η τοπική κοινωνία να στερηθεί, και μάλιστα μέσα στις συνθήκες  της υγειονομικής κρίσης, μια βασική δομή πρωτοβάθμιας φροντίδας.  

Ως εκ τούτων: 

Επειδή η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας πρέπει να αποτελεί το θεμέλιο επί του  οποίου οικοδομείται το δημόσιο σύστημα υγείας, καθώς διασφαλίζει εγγύτητα και ευχερή πρόσβαση των πολιτών στις δομές υγείας, μειώνει τις υγειονομικές  ανισότητες και εξορθολογίζει την κατανομή των σχετικών υπηρεσιών. 

Επειδή οι συνθήκες υγειονομικής κρίσης που βιώνουμε λόγω της πανδημίας  καθιστούν ακόμη πιο επιτακτική την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και των ΤoΜΥ, προκειμένου να μην υπάρχει υπερσυγκέντρωση περιστατικών στις μεγάλες νοσοκομειακές μονάδες.  

Επειδή, η τοπική κοινωνία της Λιβαδειάς στερείται μιας κρίσιμης υγειονομικής  υποδομής, η οποία ειδικά κατά την περίοδο της πανδημίας θα προσέφερε, μέσω της παροχής στοιχειώδους εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, σημαντική  ανακούφιση στο τοπικό νοσοκομείο και θα μείωνε τον κίνδυνο μετάδοσης του  ιού. 

Επειδή, τέλος, η καθυστέρηση στην εκτέλεση της Απόφασης έχει προκαλέσει  μεγάλη οικονομική ζημία στον ιδιοκτήτη, με αποτέλεσμα να έχει επιλέξει την  δικαστική οδό.  

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:  

1. Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει προκειμένου να εφαρμοστεί η  Απόφαση της 5ης ΥΠΕ και να λειτουργήσει επιτέλους η ΤοΜΥ  Λιβαδειάς; 

2. Με ποιον τρόπο θα μεριμνήσει για την κάλυψη των εξόδων και των καθυστερημένων ενοικίων του ιδιοκτήτη;  

Scroll to Top