Θα αποκατασταθεί η αδικία άνισης μεταχείρισης των συνταξιούχων της πρώην ΑΤΕ οι οποίοι έπαψαν να λαμβάνουν από 01.07.2014 επικουρική σύνταξη;

Με στόχο την εξασφάλιση της ισότιμης αντιμετώπισης των ασφαλισμένων το  2018 με το άρθρο 8 του ν.4578 (Α’200) καθιερώθηκε μία ενιαία ρύθμιση ως προς το  χρόνο έναρξης και λήξης του δικαιώματος επικουρικής σύνταξης από το Ενιαίο  Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ). Συγκεκριμένα,  προβλέφθηκε η ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 1 του ν.4554/2018 (Α’130) στις  επικουρικές συντάξεις. Έτσι, ως προϋπόθεση έναρξης καταβολής της επικουρικής  σύνταξης ορίστηκε η προηγούμενη συνταξιοδότηση από το φορέα κύριας ασφάλισης  ενώ, ως χρόνος λήξης του δικαιώματος σύνταξης λόγω γήρατος ορίστηκε το τέλος  του μήνα κατά τον οποίο επήλθε ο θάνατος του συνταξιούχου. Η εν λόγω διάταξη  εφαρμόζεται από 03.12.2018. Ωστόσο, δεν υπάρχει ίση μεταχείριση μίας μερίδας συνταξιούχων της πρώην Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας (ΑΤΕ). 

Πιο συγκεκριμένα, για τους εν λόγω συνταξιούχους της ΑΤΕ, κατόπιν της με  αριθμ.261/21.05.2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Ταμείου  Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) διακόπηκε η καταβολή επικουρικών συντάξεων από  την 01.07.2014. Η απόφαση στηρίχθηκε στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 10 του  Κανονισμού του Ειδικού Λογαριασμού Επικούρησης Μελών (τ.ΕΛΕΜ) σύμφωνα με  το οποίο: η μηνιαία επικούρηση βαρύνει το Επικουρικό για όσο χρόνο ασφαλίστηκε  το μέλος σε αυτό ως εν ενεργεία υπάλληλος. Έτσι, διακόπηκε η καταβολή  επικουρικής σύνταξης σε όσους συνταξιούχους διαπιστώθηκε ότι εξακολουθούσε  αυτή να καταβάλλεται κατά την 01.07.2014 καθώς, στις ατομικές συνταξιοδοτικές  αποφάσεις τους είχε παρέλθει η αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης καταβολής. Έτσι,  παρατηρείται το φαινόμενο συνταξιούχοι του τΕΛΕΜ με τα ίδια ασφαλιστικά  χαρακτηριστικά και μοναδική διαφορά ότι κατά την 21η Μαΐου 2012 ή και μέχρι την 4η Δεκεμβρίου 2018 ο χρόνος που λάμβαναν σύνταξη ταυτίζονταν με το χρόνο που  ασφαλίστηκαν ως εν ενεργεία υπάλληλοι να μην έχουν δικαίωμα στην επικούρηση.  Αντιθέτως, όσοι υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης από 1.1.2015 και η σύνταξή  τους υπολογίζεται βάσει του άρθρου 42 του ν. 4052/2012 η σύνταξη καταβάλλεται  ισόβια με το ίδιο να ισχύει και μετά την έναρξη ισχύος του ν.4578/2018.  

Με βάση τα παραπάνω κατατέθηκε η με Α.Π. 7083/07.06.2021 ερώτηση προς  το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προκειμένου να  λάβουμε γνώση για τις κυβερνητικές προθέσεις ως προς τη νομοθετική ρύθμιση του  ζητήματος της άνισης αυτής μεταχείρισης των συνταξιούχων της πρώην ΑΤΕ οι  οποίοι έπαψαν να λαμβάνουν από 01.07.2014 επικουρική σύνταξη. Το Υπουργείο  στο με Α.Π. 51102/15.07.2021 απαντητικό του έγγραφο αναφέρει το άρθρο 10 του 

Κανονισμού του ΕΛΕΜ και δεν παραλείπει να αναφερθεί στο σημείο που προβλέπει  ότι: οι επικουρικές συντάξεις, μετά την εξάντληση του πιο πάνω χρόνου,  καταβάλλονταν από τη πρώην ΑΤΕ, βάσει των άρθρων 69 και 127 του Οργανισμού  της. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν.3522/2006 με το όποιο  προβλέφθηκε ότι από 01.01.2007 οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του ΕΛΕΜ  υπάγονται στο Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ) και πως η ΑΤΕ  με την καταβολή 380 εκατ. ευρώ καλύπτει την οικονομική επιβάρυνση που  προκύπτει για το ΕΤΑΤ. Κατόπιν, το ΕΤΑΤ εντάχθηκε με το άρθρο 36 του  ν.4052/2012 στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ). Το ΕΤΕΑ  μετονομάστηκε με το άρθρο 74 του ν.4387/2016 σε Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής  Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) το οποίο κατόπιν εντάχθηκε στον e Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ). Υπάρχει λοιπόν μία διάδοχη  κατάσταση ως προς τα ταμεία που ανέλαβαν την υποχρέωση καταβολής των  οφειλόμενων ποσών κύριας και επικουρικής σύνταξης. Επιπλέον, το Υπουργείο  Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στο έγγραφό του μνημονεύει την απόρριψη  προσφυγής του Συλλόγου Συνταξιούχων ΑΤΕ από το 2ο Τριμελές Πρωτοδικείο  Αθηνών με το αιτιολογικό ότι στερείτο εκτελεστού χαρακτήρα. Τέλος, σημειώνει πως μέχρι την έναρξη ισχύος του άρθρου 8 του ν.4578/2018 ήτοι, την 4η/12/2018, για την  έναρξη και λήξη του δικαιώματος επικουρικής σύνταξης εφαρμόζονταν οι οικείες  καταστατικές διατάξεις των ενταχθέντων φορέων, ενώ για όσους υποβάλλουν αίτηση  συνταξιοδότησης από 1.1.2015 και η σύνταξή τους υπολογίζεται βάσει του άρθρου 42  του ν. 4052/2012 όπως ισχύει, η σύνταξη καταβάλλεται ισόβια. Κατόπιν, κατατέθηκε η  με Α.Π.2497/24.02.2023 ερώτηση η οποία κατέστη αναπάντητη. 

Με δεδομένα τα ανωτέρω, το ότι η μνημονευόμενη απόφαση του 2ου Τριμελούς  Πρωτοδικείου Αθηνών που έκρινε ως απαράδεκτη την προσφυγή καθώς στερείτο  εκτελεστού χαρακτήρα δε τεκμηριώνει κάτι ως προς την ουσία της προσφυγής που  δεν είναι άλλη από την ανάγκη εξασφάλισης της μη διακριτικής αλλά ισότιμης  μεταχείρισης όλων των ασφαλισμένων αλλά και σε συνδυασμό με το ότι δε λάβαμε  σαφή απάντηση αναφορικά με τις κυβερνητικές προθέσεις νομικής επίλυσης του  ζητήματος, 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

1. Προτίθεται να ρυθμίσει νομοθετικά το ζήτημα της άνισης μεταχείρισης  των συνταξιούχων της πρώην ΑΤΕ, οι οποίοι έπαψαν να λαμβάνουν από  01.07.2014 επικουρική σύνταξη;  

2. Κρίνει ότι εφαρμόστηκαν ορθώς οι καταστατικές διατάξεις του ΕΛΕΜ  κατά της λήψη της με αριθ. 261/21.05.2014 απόφασης του Δ.Σ. του ΕΤΕΑ;

3. Κρίνει πως για την εν λόγω μερίδα συνταξιούχων της πρώην ΑΤΕ είχε  επέλθει λήξη του δικαιώματος δια βίου επικούρησης κατά τη λήψη της  από 21.05.2014 απόφασης του Δ.Σ. του ΕΤΕΑ; 

4. Το ΕΤΑΤ είχε αναλάβει την υποχρέωση καταβολής εφ’ όρου ζωής  επικουρικής σύνταξης ως διάδοχος της σχετικής υποχρέωσης της ΑΤΕ; Το ΕΤΕΑ ως διάδοχος φορέας του ΕΤΑΤ είχε αντίστοιχα την υποχρέωση  καταβολής εφ’ όρου ζωής επικουρικής σύνταξης; 

5. Το ΕΤΕΑ κατά τη λήψη της με αριθμ.261/21.05.2014 απόφασης του Δ.Σ. σε ποιες ενέργειες όφειλε να προβεί για την εφαρμογή και του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 10 του Κανονισμού του ΕΛ.ΕΜ που προβλέπει την καταβολή εφ’ όρου ζωής επικουρικής σύνταξης από την πρώην ΑΤΕ βάσει των άρθρων 69 και 127 του Οργανισμού της;

6. Προέβη το ΕΤΕΑ σε όλες τις δέουσες ενέργειες προκειμένου για τη  συνολική, και όχι μόνο κατά το δυσμενές του μέρος, εφαρμογή του  άρθρου 10 του Κανονισμού του ΕΛΕΜ;  

Scroll to Top